Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego ogrodzenia znajdującego się w miejscowości Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko.

Informacje ogólne;

1. Zamawiający :

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się :

Anna Lenarczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach  tel. 48-382-05-60

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego ogrodzenia znajdującego się w m. Bąkowiec, gm. Garbatka Letnisko.

Opinia techniczna winna być opracowana przez rzeczoznawcę budowlanego lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także powinna określać zakres robót niezbędnych do doprowadzenia całego obiektu budowlanego do odpowiedniego stanu technicznego zgodnego z prawem i sztuką budowlaną.

4. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę w kopercie opatrzonej napisem Zapytanie ofertowe na „Wykonanie opinii technicznej stanu technicznego ogrodzenia w m. Bąkowiec, gm. Garbatka Letnisko” należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice, pokój nr 2 do dnia 17 listopada 2023 r.

 

Metadane

Data publikacji : 06.11.2023
Obowiązuje od : 31.10.2023
Obowiązuje do : 17.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Lenarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lenarczyk

Opcje strony

do góry