Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje

zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568)

- art. 15 zzr ust. 1 –

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2)   do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3)   przedawnienia,

4)   których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,                       

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju  

     

–  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”;

- art. 15 zzs ust. 1 –

„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID  bieg terminów procesowych i sądowych w:

1)postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,

2)postępowaniach egzekucyjnych,

3)postępowaniach karnych,

4)postępowaniach karnych skarbowych,

5)postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6)postępowaniach administracyjnych,

7)postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9)postępowaniach w sprawach, o których mowa wart.15f ust.9 ustawy z dnia 19listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z2019r. poz.847 i1495 oraz z2020r. poz.284),

10)innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Metadane

Data publikacji : 09.04.2020
Data modyfikacji : 09.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Lenarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lenarczyk
Osoba modyfikująca informację:
Anna Lenarczyk

Opcje strony

do góry